FN-Studentene Bergen

FN-studentene arbeider med å informere om, engasjere og skape debatt rundt FN-problemstillinger

FN-studentene Norge bygger sine prinsipper bygger på menneskerettighetene, nedfelt i Verdenserklæringen om Menneskerettigheter fra 1948 og FNs konvensjoner. FN-studentene mener sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er uløselig knyttet til hverandre.

FN-studentene stiller seg bak FNs bærekraftsmål. Vi er en selvstendig organisasjon, og er ikke forpliktet til å støtte FNs synspunkter eller avgjørelser. FN-studentene skal være en tydelig stemme mot rasisme og diskriminering på bakgrunn av etnisitet, kjønn, religion, seksuell orientering, alder, funksjonsdyktighet. FN-studentene skal jobbe aktivt for å styrke kvinners og minoriteters rettigheter og stilling. FN-studentene skal være partipolitisk uavhengig – men ikke politisk nøytral. Videre arbeider vi for ungt lederskap. Ungdommer er selv best kvalifisert til å representere sine interesser.

FN-Studentene Bergen drives på frivillig basis og er en åpen organisasjon for alle interesserte studenter på Vestlandet.  

 

Hvem kan være med?

Alle studenter.

Nettside

Sosiale medier